Obchodní podmínky

Semináře, kurzy a živé akce

1. Přihlašování a platba pro semináře

Přihláška na seminář se podává skrze online formulář umístěný na webových stránkách www.zivot-nazivo.cz. Tento online formulář může vyplnit dle osobních či telefonických pokynů zájemce i náš pracovník s tím, že v takovém případě účastník prostřednictvím e-mailu zaslaného na jím zadanou e-mailovou adresu potvrdí svůj zájem o účast na semináři. 

Přihlášení na seminář a zaplacení kurzovného probíhá jedním z následujících způsobů:

1.1. Seminář s platbou kurzovného v plné výši předem

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním vzniká nezávazná 3denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na náš účet. Číslo účtu k platbě kurzovného obdrží účastník po vyplnění online přihlášky.

1.2. Seminář s platbou zálohy předem

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním vzniká nezávazná 3denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením stanovené zálohy kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol k platbě kurzovného obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky. Tato možnost platí jen u vybraných seminářů.

1.3. Seminář s platbou kurzovného v první den jeho konání

Vyplněním online přihlášky a jejím odesláním v době KRATŠÍ než 3 dny před začátkem semináře vzniká závazná rezervace místa. Kurzovné se hradí v plné výši v hotovosti až na místě v den konání, nejlépe do 20 minut před zahájením semináře. Tato možnost je určena primárně pro přihlášené na poslední chvíli, kdy by online platba nedorazila ještě před zahájením samotného semináře.

 

2. Storno podmínky pro semináře

2.1. Semináře s kurzovným do 2500 Kč

Odhlásí-li se účastník DŘÍVE než 1 měsíc před začátkem semináře, bude mu zaplacené kurzovné, ponížené o manipulační poplatek 250 Kč, vráceno zpět, nebo v plné výši převedeno na jiný seminář.

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 1 měsíc před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) a zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu 50 % z ceny kurzovného vráceno zpět, nebo převedeno na jiný seminář.

Pokud se však účastník odhlásí až v den začátku semináře, v jeho průběhu, nebo po jeho skončení, nárok na vrácení nebo převedení kurzovného na jiný seminář odpadá.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník a je přijat pouze po předchozím oboustranném písemném odsouhlasení.

2.2. Semináře s kurzovným nad 2500 Kč

Odhlásí-li se účastník DŘÍVE než 2 měsíce před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) a zaplatil zálohu nebo kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 100 % z ceny kurzovného, ponížené o manipulační poplatek 500 Kč, nebo v plné výši převedeno na jiný seminář.

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 2 měsíce a zároveň DELŠÍ než 1 měsíc před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) a zaplatil zálohu nebo kurzovné v plné výši, bude mu 50 % z ceny kurzovného vráceno zpět, nebo převedeno na jiný seminář.

Odhlásí-li se účastník v době KRATŠÍ než 1 měsíc před začátkem semináře na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), nárok na vrácení nebo převedení kurzovného v plné výši odpadá.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník a je přijat pouze po předchozím oboustranném písemném odsouhlasení.

2.3. Seminář se zvýhodněnou cenou pro 2 osoby

Odhlásí-li se jeden z účastníků DŘÍVE než 2 měsíce před začátkem semináře, odečte se z uhrazené zvýhodněné částky plné kurzovné za jednu osobu a rozdíl bude vrácen zpět. (Např. Cena za 1 osobu = 4.900 / Zvýhodněná cena za 2 osoby = 9.000 Kč / Rozdíl k vrácení: 9.000 – 4.900 = 4.100 Kč).

Odhlásí-li se jeden z účastníků v době KRATŠÍ než 2 měsíce a zároveň DELŠÍ než 1 měsíc před začátkem semináře (na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů, např. nemoc nebo rodinné záležitosti), odečte se z uhrazené zvýhodněné částky plné kurzovné za jednu osobu. Z rozdílu je 50% záloha nevratná a nepřevoditelná. Pokud však účastník zaplatil kurzovné v plné výši, bude mu vráceno zpět 50 % z ceny kurzovného. (Např. Cena za 1 osobu = 4.900 / Zvýhodněná cena za 2 osoby = 9.000 Kč / Rozdíl: 9.000 – 4.900 = 4.100 Kč / K vrácení: 50 % ze 4.100 = 2.050 Kč).

Odhlásí-li se oba účastníci, postupuje se podle bodu 2.2.

Po předchozím oznámení může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník. Náhradníka zajišťuje sám účastník a je přijat pouze po předchozím oboustranném písemném odsouhlasení.

2.4. Náklady spojené se zrušením semináře:

Poskytovatel nehradí účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením semináře.

 

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav

Pro absolvování semináře je nutný stabilní zdravotní stav a psychická stabilita účastníka. Seminář nenahrazuje lékařskou a psychiatrickou léčbu. Pokud současně podstupujete jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), musíte si o účasti na tomto semináři promluvit se svým terapeutem.

3.2. Zákaz drog a omamných látek

Účastník semináře prohlašuje, že bere na vědomí, že je zakázána účast na semináři pod vlivem drog či jiných návykových, omamných či psychoaktivních látek a zavazuje se je neužívat před seminářem nebo v jeho průběhu.

3.3. Zodpovědnost

Účast na semináři je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za všechny své projevy plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

Pokud způsobíte škodu sobě, ostatním nebo zařízení semináře, nesete za ni odpovědnost a případnou škodu musíte nahradit. Cennosti nechejte prosím doma, nemůžeme za to převzít odpovědnost.

Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na semináři předchozí písemný souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Poskytovatel ani lektor či terapeut není jakkoliv zodpovědný za následky, které mohou účastníku či třetím osobám vzniknout při aplikaci poskytnutých rad a doporučení prezentovaných při semináři.

3.4. Přerušení účasti

Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za seminář se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast na semináři, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků semináře nebo ho na seminář nevpustit v případě velmi pozdního příchodu.

 

4. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.

4.2. Účastník bere na vědomí, že poskytování jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem potřebným pro poskytnutí služby. Jejich poskytnutí je věcí osobní vůle účastníka, ale bez poskytnutí osobních údajů v požadované míře nelze řádně službu poskytnout.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od zaplacení. Pro odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující Poskytovateli e-mail na adresu info@zivot-nazivo.cz.

 

Obchodní podmínky jsou platné v tomto znění od 22.02.2023